இனிய பண்புகள் இருபது!

1. Trust and Honesty – Amanah - நன்னம்பிக்கை

2. Truthfulness – Sidq - உண்மை பேசுதல்

3. Promise Keeping – Wafa - வாக்குறுதியைக் காத்தல்

4. Pardon – Afwun - மன்னிக்கும் மனப்பான்மை

5. Modesty – Haya - வெட்க உணர்வு


6. Kindness - Rahm - இரக்கம்

7. Gentleness – Rifq - மென்மை

8. Forbearance - Hilm - சாந்த குணம்

9. Humbleness – Tawaalu’ - பணிவு

10. Just – Adl - நீதி உணர்வு

11. Preferring others – Eethar - விட்டுக் கொடுத்தல்

12. Consistency – Istiqamat -  நிலைத்து நிற்றல்

13. Magnanimity – Ihsan - சிறப்பான செயல்பாடு

14. Balance – Itidaal - நடுநிலைமை

15. Courage – Shujaa-at - வீரம்

16. Generosity – Shakawat - கொடைத் தன்மை

17. Contentment – Istigna - போதும் எனும் மனப்பான்மை

18. Beautiful conversation – Husnul Kalaam - அழகான பேச்சு

19. Chastity - Iffat - கற்பொழுக்கம்

20. Truthful speech - Qawlul Huqq - சத்தியத்தைத் துணிந்து சொல்தல்

Comments