சிக்கலான பிரச்னைகளுக்கு....

சிக்கலான பிரச்னைகளுக்கு

சிம்பிளானத் தீர்வுகளைத் தேடுவது

பிரச்னைகளை மேலும்

சிக்கலாக்கி விடும்!

Comments