பத்வாக்களைக் கடுமையாக்க கடுமையாக்க...

சட்டங்களைக் கடுமையாக்க கடுமையாக்க

நாட்டிலே இறுக்கமான சூழல் ஏற்படுவது போலத்தான்

பத்வாக்களைக் கடுமையாக்க கடுமையாக்க

மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுவதில்

இறுக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது!

Comments