அன்பே இயல்பானது!

வெறுப்பு என்பது

திணிக்கப்படும் ஒன்று!

ஆனால்

அன்பு என்பது

இயற்கையானது!

Comments