குழந்தைப் பாடல்கள்!


1 அல்லாஹ்வை நம்புவேன்...மலக்குகளை நம்புவேன்...

(குழந்தைப் பாடல்)

அல்லாஹ்வை நம்புவேன்....
மலக்குகளை நம்புவேன்...


வேதங்களை நம்புவேன்...
தூதர்களை நம்புவேன்...


மறுமை நாளை நம்புவேன்...
நல்லவையும்... கெட்டவையும்...

அல்லாஹ்வின் நாட்டப்படி
நடக்கும் என்று நம்புவேன்...

அல்லாஹ்வை நம்புவேன்....
மலக்குகளை நம்புவேன்...


2 ஈமான் என்ற மரத்தினிலே...

(குழந்தைப் பாடல்)

ஈமான் என்ற மரத்தினிலே
எழுபதுக்கும் மேல் கிளைகளுண்டு...


அதில் பெரிய கிளை
லா - இலாஹ இல்லல்லாஹ்..
முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ்....


அதில் சிறிய கிளை...
பாதையில் முட்களை அகற்றுவதாம்...

இன்னும் நாணமும்....
பகுதி ஈமானாம்....

ஈமான் என்ற மரத்தினிலே
எழுபதுக்கும் மேல் கிளைகளுண்டு...

Comments